Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 29.10.2018 22:18:14 

"of Carinae"

Mezinárodní Dostihový řád FCI

Dostihový řád F.C.I. / Dostihový reglement F.C.I.

1. Účel řadu
Tyto řády mají za účel jednotu dostihů uvnitř FCI. Obsahuji závazné podmínky připouštění, vypisování a prováděni mezinárodních dostihů chrtů pro všechny národní svazy.


2. Pojem "Mezinárodní dostihy chrtu", schvalování, chránění termínů. poplatky
2.1. Označeni mezinárodní dostihy chrtů s mě ji' mít jen takové akce, pro něž je zažádáno o termín a místo konání u příslušného národního svazu, a jež jsou schváleny FCI.
2.2. Žádosti o chránění termínu a schválení mohou být FCI odmítnuty, pokud je:
a) termín již schválen pro jiný dostihový svaz
b) se termín shoduje s jinou důležitou kynologickou akcí
c) není dána záruka bezvadného průběhu
2.3. Schválení podléhá poplatku. Výše poplatku za schválení a chránění termínu je stanovena F.C.T. komisí pro chrty vždy pro nadcházející dostihovou sezónu.


3, Připouštění, oprávnění ke startu
3.1. Připuštěna jsou v zásadě všechna plemena chrtů.
3.2. Pro oprávněni ke startu chrtů platí následující podmínky:
a) závodní pes musí být zanesen do plemenné knihy uznané PCI, příp. jejího registru
b) musí vlastnit platnou dostihovou licenci
c) nejnižší věk: u velkých plemen 18 měsíců u whippetů a italských chrtíků 15 měsíců
d) nejvyšší věk: do konce dostihové sezóny, v níž je dosaženo 8. roku věku
e) přihláška pod jménem majitele uvedeným v licenční kartě
f) vlastník musí být cleném národního svazu příslušejícího k FCI.
g) vzhled závodního psa nesmí být uměle změněn (např. nesmí být stříháno přirozené osrstění)
h) maximální kohoutková výská je u psů whippetů 51 cm, u fen 48 cm, u italských chrtíkú 38 cm.


4. Licenční karty
4.1. Licenční kartu vystavuje majiteli národní svaz země jeho bydliště. Musí obsahovat:
a) plemeno, pohlaví, jméno psa, číslo plemenné knihy, pokud existuje, číslo tetování, datum vrhu, jméno a přesnou adresu má j i té l e .
b) U whippetů a chrtíkú ověřený záznam o změření výšky. 4.2. Měření výšky whippetů a chrtíkú
Měření výšky se provádí od 12 měsíců. Pokud se zjistí u psa whippeta 49 cm, u feny whippeta 47 cm a chrtřka 37 cm nebo více ve věku méně než 24 měsíců, pak se takový pes před začátkem dostihové sezóny, která následuje po ukončení jeho 2. roku života, ještě jednou změří. Pokud změřen není, bude licence neplatná a národní svaz, k němuž dotyčný pes přísluší, ji stáhne. Takovéto druhé měření se zanese do licenční karty jako konečné. Měření výšky smí být prováděno a potvrzováno jen na stanovených místech a osobami ustanovenými příslušnými národními svazy.
4.2.1. Pro psy, kteří překračují výsku podle 3.2., odst. h), se učiní úpravy, které na národní úrovni zvířatům umožní účast na dostizích chrtu.
4.3. Pokud v zemi náležející k FCI není k dispozici Žádná dostihová dráha , mohou být předběžné podmínky k získání dostihové licence splněny v zemi sousední. Dotyční dostihoví psi musí pak obdržet licenci od národního svazu země, kam jsou příslušní.
4.4. Licenční karta platná pro mezinárodní dostihy chrtů smí být vystavena jen tehdy, pokud se prokázalo, že pes nenapadá (nerempluje, nepere se) a následuje mechanickou návnadu a ostatními psy.


5. Vypsání závodů
5.1. Vypsání závodů může být zasláno potom, co proběhlo chránění termínů a schváleni závodů.
5.2. V propozicích závodů musí být uvedeno:
a) organizátor, místo, datum a čas začátku akce a doba přejímky dostihových psů
b) jméno ředitele závodu
c) údaje o závodní dráze (délka, tvar, poloměr zatáček, jakost povrchu, druh techniky vtečení návnady)
d) způsob Časomíry
e) výše startovného
f) způsob hodnocení
g) údaj, zda bude dostih proveden a dělením tříd nebo naopak ve třídách poběží psi a feny pohromadě
h) zamýšlené ceny a doba vyhlášení výsledků
i) datum uzávěrky přihlášek
j) výhrada ručení dle č. 16 dostihového řádu FCI
5.3. K propozicím se přikládá přihláška. Ta musí odpovídat vzoru (viz příloha I.) a musí obsahovat zřetelně vyznačené rubriky pro všechny údaje požadované ve vzoru.
5.4. Propozice musí být poskytnuty národnímu svazu pořadatele. Tyto podklady národní svaz dále postoupí Komisi FCI pro chrty.
5.5. Pokud jsou propozicím formálně ze strany Komise FCI pro chrty vytknuty závady, musí být pro budoucí závody brán zřetel na upozornění ze strany Komise FCI pro chrty.


6. Způsob hodnocení
Způsob hodnocení určuje pořádáte l. Dostih sestává z rozběhů a finále. K rozběhům se počítají také případně potřebné meziběhy. Každý pes. který se zúčastní závěrečných běhů má mít, pokud je to nutné nejméně 2 běhy. Jedním ze způsobů hodnocení Je stanovení účastníků finále podle pořadí doběhů v rozbězích. Jiným způsobem hodnocení je stanovení účastníku finále podle časů dosažených v rozbězích- Tento způsob se smí použít pouze tehdy, je-1i měření času pro psy probíhající cílovou linií v každém rozběhu. V každém pří pádě začíná měření času při otevření startovacích boxů.


7. Podklady pro přihlášeni a rozdělení běhů. rozdělení dle pohlaví. program dostihů
7.1. Počty přihlášených a psů v jednom běhu
a) Minimální počet přihlášených jednoho plemene: Šest závodních psů.
b) Minimální počet v jednom běhu: tři závodní psi.
c) Maximální počet pro rozdělení běhu:
u rovinných dostihů: šest závodních psů u překážkových dostihů: čtyři závodní psi
7.2. Rozdělení podle pohlaví 7.2.1. Jestliže je přihlášeno nejméně šest psů téhož plemene a pohlaví, běží psi a feny odděleně. Jestliže je přihlášeno méně než šest psů jednoho pohlaví, běží psi a feny smíšeně.
7.2.2. Jsou-li prováděny podle propozic po rozdělení do tříd oddělené dostihy, mohou psi a feny příslušní do téže třídy běžet pohromadě bez ohledu na počet přihlášených. Na toto však musí být upozorněno v propozicích.
7.3. Program dostihů Program dostihů sestavuje pořadatel- Dostihoví psi musí být rozděleni do běhů bez jakéhokoli upřednostňování podle nejlepšího svědomí. Závodní psi z různých zemí mají být do jednotlivých běhů rozděleni rovnoměrně. Je třeba zamezit tomu, aby běželi pohromadě v rozbězích nejrychlejší psi nebo psi jednoho majitele.


8. Nedostavení se psů a funkcionářů
8.1. Přihlášení psi, kteří se nemohou účastnit dostihů, musí být oznámeni vedení dostihu před začátkem akce. Startovně je uhrazeno v každém případě.
8.2. Funkcionáři, kteří se dali k dispozici pro dostih, jsou povinni, pokud se nemohou dostavit, uvědomit vedení dostihů před Jeho započetím. Předčasné vzdání se převzaté funkce je možné jen po předchozím sdělení vedení dostihů a souhlasu rozhodčího.


9. Soupis funkcionářů. úkoly funkcionářů
9.1. Sbor rozhodčích
9.1.1. Sbor rozhodčích je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel dostihu a sleduje jeho průběh. Jeho rozhodnutí ve sporných a pochybných případech jsou konečná. Sestává ze tří členů, kteří musí mít licenci rozhodčího a pokud je to možné, měli by být zvoleni z různých zemí. 9.2. Vedoucí závodu
9.2.1. Vedoucímu závodu podléhá celé technické a organizační vedení akce. Rozhoduje během ní o všech technických a organizačních otázkách souvisejících s dostihem. Vedoucí závodu je oprávněn ve spojení s rozhodčím sborem vyloučit z dostihů a vyzvat k opuštění místa osoby, jež neuposlechnou pokynů funkcionářů, jež je urážejí nebo se chovají nenáležitě. O těchto případech zpraví organizátor příslušný národní svaz. 9.3. Cíloví rozhodčí
9.3.1. Cíloví rozhodčí, kteří mají být podle možnosti sestaveni mezinárodně, rozhodují o všech otázkách pořadí doběhů. Měřítkem pro doběh je špička nosu psa. 9.4. Časomíra
9.4.1. Časomíra a druh měření času jsou určovány pořadatelem. Pro měření času je stejně jako pro pořadí doběhu měřítkem špička nosu psa. Měření času začíná při otevření startovních boxů.
9.5. Dráhoví rozhodčí
+9.5.1. Pořadatel určuje nejméně čtyři dráhové pozorovatele, kteří musí mít licenci dráhových pozorovatelů nebo rozhodčích. Dráhové pozorovatele umístí vedoucí závodu na jejich úseky. Mají úkol sledovat jednotlivé běhy a hlásí bezprostředně po konci dotyčného běhu sboru rozhodčích všechny nesrovnalosti a přestupky proti dostihovému řádu. které se odehrají na dráze.
9.5.2. Rozhodnutí sboru rozhodčích, která nejsou v souladu s hlášením dráhového pozorovatele, se sdělí s vysvětlením tomuto dráhovému, pozorovateli.
9.6. Startérský tým
9.6.1. Startérský tým přezkoumá před nasazením dostihových psů:
a) startovní boxy
b) správné upevnění náhubku, jenž musí odpovídat modelu připuštěnému FCI (drátěný náhubek, drátěný náhubek potažený plastikem a plastikový náhubek).
c) správné upevnění závodní dečky, které musí odpovídat modelu uznanému FCI také v barvě (viz příloha II.).
d) Klapky na oči pro plaché psy nejsou dovoleny.
9.6.2. Kontrola, nasazení a start mají být plynulé, avšak beze spěchu.
9.7. Obsluha techniky návnady
9.7.1. Obsluha stroje návnady obdrží své pokyny od vedoucího dostihů. Návnada musí být tažena pokud možno ve stálém odstupu 20m před prvním psem. V případě chybného startu je třeba návnadu okamžitě zastavit, pokud se nachází ještě na první polovině startovní rovinky.
9,8. Místní veterinář
9.8.1. Místní veterinář je objednává pořadatelem. Musí být během celé dostihové akce přítomen a připraven k nasazení. Doporučuje se dbát vysvětlivek pro úkoly veterinářů uvedených v doplňku III.
9.9. Funkcionáři (členové sboru rozhodčích, cíloví rozhodčí. dráhoví pozorovatelé), jejichž psi se účastní běhu, nesmějí v teto době vykonávat svou funkci a musejí být nahrazeni.


10. Dostihové vzdálenosti, odměřování, povaha dráhy, sedliště
10.1. Dostihové vzdálenosti se měří ve vzdálenosti jednoho metru od vnitřního ohraničení a obnášejí:
a) pro velká plemena: 250 - 900m
b) pro whippety a i ta l.chrtíky: 250 - 550m
10.1.2. Pro dostihové vzdálenosti přes 525 m jsou připuštěni ti dostihoví psi, kterým jsou l. ledna dotyčného roku nejméně 2 roky a ne více než 6 let. Při takových dostizích na dlouhé vzdálenosti podléhají psi speciální veterinární kontrole.
10.1.3. Časový odstup mezí po sobě následujícími běhy týchž psů musí obnášet:
a) při vzdálenosti do 525 m nejméně 30 minut
b) při vzdálenosti přes 525 m nejméně 60 minut Při dostihových vzdálenostech přes 525 m smějí dostihoví psi startovat nejvýše dvakrát za den.
Opakování běhu ve stejném dni jsou zakázána.
10.2. Nejmenší šířka dráhy obnáší na rovinách 6 m, v zatáčkách 8 m, u převýšených zatáček 7 m. Jako převýšené zatáčky platí takové, které jsou nejméně s 8% převýšením. Poloměr zatáček musí obnášet nejméně 40 m, měřeno od vnitřního ohraničení.
10.3. Mezinárodní dostihy smějí být prováděny na drahách s bezchybným trávníkem (žádná tvrdá, čerstvě posečená tráva) a dostatečně měkké zemi nebo na písčitých drahách. Dráha nesmí vykazovat žádné díry a musí být prosta cizích těles, která by mohla psy ohrožovat nebo odbočovat.
10-4. Startovní boxy musejí' být postaveny tak, že psi mají před sebou, měřeno z boxů, nejméně čtyřicetimetrovou rovinu- Návnadu je třeba vést od cílové linie nejméně 30 m se zvýšenou rychlosti". Celkový doběh po cílové linii musí obnášet 50 m.
10.5. Sedliště musí být odloučeno od závodní dráhy, čisté a vhodné pro pobyt psů. Dostihovým psům je třeba zabránit v pohledu na dostihovou dráhu, v případě nutnosti clonou. Mohou být umístěni i v autě na místě určeném pořadatelem. V takovém případě platí" auto jako část sedlistě. Na sedlisti musí nést každý pes dobře padnoucí obojek, který si ponechá až do startovního boxu. Ostnaté obojky a zaškrcovadla jsou zakázány. Každý majitel je zodpovědný za to, že se jeho pes na sedlišti chová klidně a že je na startu včas k dispozici.
10.6. Všechny dostihové dráhy, na nichž jsou prováděny mezinárodní dostihy chrtů, musejí mít schváleni udělené Komisí FCI pro chrty. Pokud po udělení schválení dojde ke změnám na dráze a technice, je třeba tyto změny hlásit příslušnému národnímu svazu k dalšímu předáni Komisi FCI pro chrty.
10.7. Sbor rozhodčích má právo přesvědčit se před akcí o tom, že dostihová dráha odpovídá údajům, které byly učiněné pořadatelem, zejména, že zde nejsou žádné zdroje nebezpečí.


11. Dostihový materiál
Pořadatel je povinen dát k dispozici nezávadný, funkční materiál. K tomu patří:
a) Návnada musí razantně zrychlovat, ve své rychlosti musí být rychle regulovatelná, musí disponovat dostatečnými rezervami výkonu.
b) Kladky nesmějí mít žádnou světlou barvu a nesmějí se blýskat.
c) Návnada musí být ze světlého, přibližně 40 cm dlouhého zaječího kožichu nebo náhražky podobné zaječímu kožichu. Návnady z látky nebo plastiku mohou být použity při deštivém, vlhkém počasí.
d) Startovní boxy musí vykazovat následující minimální rozměry;
délka 110 cm, výská 84 cm, šířka 28 cm, Meziprostory mezi jednotlivými boxy musí obnášet nejméně 10 cm- Vnitřní stěny musejí být hladké a bez vyčnívajících částí. Podlaha musí být rovná a pokud možno musí přecházet do trávy nebo písčité plochy bez jakéhokoliv výškového rozdílu. Přední dveře nesmějí odrážet, musí psům ponechávat dobrý výhled na návnadu a musí být utvořeny tak, že vylučují zranění.


12. Opakováni běhu
12.1. Sbor rozhodčích rozhoduje, zda mohou být zejména tehdy, když: bude opakován běh. Důvody od návnady nebo je od ní návnada značně rusí průběh než 10 m pokud tato
a) Vedoucí pes běží blíže vzdálen více než 30 m nebo dostihu poletováním.
b) Pokud je návnada tažena m přes cílovou linii. selžou startovní boxy návnada zůstane ležet na s minimálně stejnou rychlostí méně než 30 m přes cílovou linii.
c) selžou startovní boxy
d) návnada zůstane ležet na dráze
e) Dráhoví pozorovatelé nebo sbor rozhodčích porušení průběhu dostihů. Pády dostihových psů porušení.
12.2. Ve velmi jasných případech může sbor rozhodčích zjistili podstatné se nehodnotí jako v běhu, na který byla podána stížnost, dispensovat psy, kteří se umístili vepředu, od opakovacího běhu a umístit je podle jejich běhu, pokud jejich pozice před začátkem porušení byla naprosto nepochybná, pokud všichni psi urazili ne jme ně polovinu délky dráhy a pokud zůstává zajištěn průběh dostihů podle předpisů.
12.3. Opakováni běhu se mohou konat ihned, pokud všichni psi urazili V běhu, na který byla podána stížnost, méně než polovinu dostihové dráhy. V jiných případech musí být dodrženy přestávky podle článku 10.1.3.


13. Diskvalifikace
13.1. Sbor rozhodcích může diskvalifikovat psy, kteří zůstanou stát, kteří rusí průběh dostihů, kteří musejí být vlivem okolostojících podníceni k opuštění startovního boxu nebo jsou také lákáni přes cílovou linii- Přivoláváni , gesta, pískání a jiné manipulace, kterými má pes být podnícen k běhu, mohou být důvody k diskvalifikaci.
13.2. Sbor rozhodčích musí diskvalifikovat psy, kteří napadají ostatní psy, zkoušejí útočit
nebo zvrací.
13.3. Útočící psí jsou takoví, kteří nezaměřují svůj zájem na návnadu, ale napadají nebo zkoušejí napadnout ostatní psy, aby jim zabránili v normálním sledování návnady. Bezprostřední obrana proti útoku peroucího se psa je dovolena. Pokud pes nasadí' své tělo proto, aby si utvořil volnou dráhu, bez úmyslu útočit, jeho pozornost však míří k návnadě, neplatí toto za praní se.
13.4. Diskvalifikace musejí být zaneseny zřetelně v licenční kartě. Je třeba, aby pořadatel licenční kartu zadržel a v průběhu 3 dní zaslal na dostihový sekretariát národního svazu vlastníka. Pro zanesení se používá následující zkratka: diskvalifikován = disqu .
13.5. Dostihoví psi diskvalifikovaní sborem rozhodčích podléhají následujícím lhůtám zákazu činnosti:
1. diskvalifikace v dostihovém roce: Žádný zákaz
2. diskvalifikace v dostihovém roce: Zákaz na 4 týdny
3. diskvalifikace v dostihovém roce: Zákaz na 8 týdnů
Pokud je pes ve dvou dostihových rocích čtyřikrát diskvalifikován, ztrácí svou dostihovou licencí. Má možnost dosáhnout jí ještě jednou po splnění úkolů. Pokud by ji však v následujících dvou letech po dalších čtyřech diskvalifikacích opět ztratil, není již nove splnění úkolů možné.


14. Doping
14.1. Každý druh dopingu, který vyvolává vzestup nebo změnu výkonu dostihových psů, je zakázán.
14.2. Při podezření na doping může sbor rozhodčích ve spojení s místním veterinářem podnítit dopingovou kontrolu. Majitel psa je povinen podrobit tohoto psa kontrole. Je-li Zjištěn doping, jdou náklady na vrub majitele psa.
14.3. Komise F.C.I. pro chrty nechá ročně provést nejméně dvě dopingové kontroly laboratoří, která má být tímto pověřena. Akce jsou vylosovány před začátkem sezóny a zůstávají tajné.


15. Hlášení
Pořadatel posílá v průběhu 2 týdnů po provedení dostihů tři sešity programu s veškerými zaneseními výsledků svému národnímu svazu. Národní svaz je zodpovědný za neodkladné předáni Komisi F.C.I. pro chrty.


16. Záruka
Ani pořadatelé, ani funkcionáři neručí nebo za úrazy majitelů psů, psů funkcionářů. Vyloučení záruky se vztahuje i na případ psů,kteří utečou. Majitel psa také neručí za to, když tento pes během běhu zapříčiní zranění jiného psa.


17. Protesty
Námitky jsou projednávány přítomným sborem rozhodčích. Jejich rozhodnutí je definitivní.18. Dostihy titulu světového a evropského vítěze

18.1. Komise F-C-I. pro chrty určuje na návrh zemi a dostihovou dráhu, na které se budou konat dostihy tohoto titulu. Žádost o jedny z těchto dostihů je třeba písemně podávat přes příslušný národní svaz. Tím, kdo podává návrh, musí být zaručeny předpoklady pro bezvadné provedení.
18.2. Prováděcí předpisy pro obě mistrovství jsou stanoveny ve zvláštním řádu "Prováděcí ustanovení pro dostihy F.C-I. titulu světového a evropského vítěze". Tato ustanovení nesmějí protiřečit tomuto řádu a tvoří součást tohoto řádu (viz. doplněk).


19. Ochrana zvířat
Je třeba stále dbát myšlenky ochrany zvířat. Z tohoto důvodu má majitel psa volnost v tom, že může kdykoli odvolat svého dostihového psa. Stejně tak může sbor rozhodčích na návrh místního veterináře zakázat majiteli dostihového psa další účast nadostizích, je-li ohrožováno zdraví psa.


20. Vstoupení v platnost
Tento řád vstoupil v platnost po schválení představenstvem F.C.I. 16.dubna 1991


Změna dostihového řádu F.C.I. Komisí F.C.I pro chrty na schůzi 18.června 1994 v Helsinkách. Tyto změny vstupují v platnost po schválení představenstvem f.C.I. k 1.1.1995


TOPlist