Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 29.10.2018 22:18:14 

"of Carinae"

Národní Dostihový řád ČMKU/FCI

Národní dostihový řád ČMKU

1. Účel
Tento dostihový rad upravuje podmínky a pravidla pro konáni dostihu chrtu v ČR s výjimkou mezinárodních dostihu FCI Je povinnosti hlavního rozhodčího a pořadatele mít při každém dostihu Jeden výtisk k dispozici.


2. Podmínky pro pořádáni dostihu
2.1. Pořadatelem dostihu muže být pouze organizace, která je členem ČMKU. ať již přímým nebo zprostředkované prostřednictvím svazu.
2.2. O pořádáni dostihu musí organizace zažádat ČMKU prostřednictvím Dostihové komise (DK) předsednictvo ČMKU do 30. 9. pro následující rok. o mezinárodni a CACIL dostihy do 30. 6. pro následující rok.
2.2. l. Dostihový kalendář je platný po schváleni předsednictva ČMKU
2.3- Národní dostihy se děli na :
a) mistrovské
b)bodovací
c) bodovací CACT
d) speciální
c) národní (pouze pro chrty s licenci ČR)
2.4. Dostihy uvedené v bodě 2.3 a.b,c. podléhají poplatku za startujícího určenému pro příslušný rok. který hradí pořadatel Dostihové komisi ČMKU.
2.5. Žádost muže být zamítnuta:
a) pokud termínově koliduje s významnou akci ČMKU (mezinárodní, národni výstava apod.) nebo s mezinárodnim dostihem FCI pořádaným v ČR. popř. s MS. ME FCI
b) pokud pořadatel nemá uhrazeny poplatky za pořádám akce
c) pokud není záruka kvalitniho uspořádáni.


3. Připuštění ke startu
3.1. Připuštěna jsou v zásadě všechna plemena chrnů.
3.2. Pro oprávněni ke startu pláli následující podmínky:
a) závodní pes musi být zanesen do plemenné knihy uznané FCI. příp. jejího registru
b) musi vlastnit platnou dostihovou licenci
c) nejnižší věk: u velkých plemen 18 měsíců u whippetu a italských chrtiku 15 mésicú
d) nejvyšší vek: do konce dostihové sezóny, v niž je dosaženo 8. roku veku
e) ode dne dovršeni veku 6 let může chrt startovat v kategorii seniorů. Pro seniory je maximální délka tratě 360 m.
f) přihláška pod jménem majitele uvedeným v licenčni kartě
g) vzhled závodního psa nesmi byl umele změněn (např. nesmi být stříháno přirozené osrstění) z dostihu jsou vyloučeny hárajici. březí a kojici feny. jedinci zranéní a ve špatné fyzické kondici a psi mladší než minimální věk pro LZ.


4. Licenční karty
4.1. Licenčni kartu vystavuje majiteli ČMKU. Musí obsahovat:
a) plemeno, pohlaví, jméno psa. číslo plemenne knihy, pokud existuje, číslo tetování, datum vrhu. jméno a přesnou adresu majitele
b) u whippetu a italskvch chrtiku ověřený záznam o měřeni výšky
4.2 Měření výšky v kohoutku u whippetu a italských chrtiku Měřeni výšky se provádí od dosaženi veku 12 měsíců. Pokud se zjisti u whippeta psa 49 cm, u whippeta feny 47 cm a u italského chrtíka 37 cm nebo více ve veku do stáři 24 měsíců, pak .se musí tukový pes před začátkem dostihové sezony. která následuje (K) dovršení veku 2 let. ještě jednou /.měřit Pokud k přeměření nedojde, licence psa je neplatná a národní svaz, k němuž příslušný pes patři, ji stáhne. Toto druhé měřeni se zápise do licenční karty jako konečné. Měření výšky v kohoutku lze provádět a potvrzovat jen zmocněnými osobami určenými národními svazy, to znamená kvalifikovanými posuzovateli. a to následovně:

l. Pokud jde o vek psa, kdy by měl byt měřen, platí mezinárodni dostihový řád FCI 2. Pes se měří v klidu a v odpočatém stavu. Stoji na rovné neklouzavé podložce nebo dost
atečně velkém stole. Pes se předvádí s korektně úhlenými končetinami PŘIROZENĚ zvednutou hlavou (hrdlo psa zhruba v úrovni kohoutku).
3; Mezi měřeními se musí pes minimálně dvakrát rozpohybovat na zemi. Psa si vede jeho majitel nebo majitelem pověřená osoba. Posuzovatel smí psa nové postavit jen se souhlasem majitele.
4. Měřeni začíná, když pes zaujme správný postoj. Měří se na hrotech lopatek nebo na trnovém výběžku obratlů, pokud tento přečnívá hroty lopatek. Jestliže nelité psa postavit do správné pozice, měřeni se přeruší a neplatí.
5. Měřici zařízení je pevné anebo opatřené elektronickým senzorem. Jedná se o dvounohou ..šibenici", která je nastavena na vylučující min v souladu s mezinárodním dostihovým řádem FCI.
6. Posuzovatele zodpovědné za měřeni a zapisovatele určuje pořadatelská země, konkrétně pak osoba pověřená řešením záležitosti týkajících se dostihu chrtu. Posuzovatelé a zapisovatel nesmějí být ani chovateli, ani majiteli měřeného psa.
7. Komise zodpovědná za měření se skládá ze dvou posuzovatelů a jednoho zapisovatele. Posuzovatele se při měření střídají. Zapisovatel kontroluje korektní průběh měření a zaznamenává zjištěné výsledky.
8. Pes se měří desetkrát Do dokladu psa je zapsána nejčastěji zjištěná míra. Jestliže je zjištěná míra evidentně pod maximální povolenou výškou, komise může na základě jednoznačné .shody měření ukončit po čtyřech měřeních a zanést zjištěný výsledek do dokladu psa. Vznikne-li po deseti měřeních situace, kdy pět výsledku bylo pod míru a pět nad míru. provede se měření jedenácté, které platí jako definitivní a správné a takto je zaneseno do dokladu psa. 9. Konečný výsledek měření muže do dokladu psa zaznamenat pouze osoba či komise pověřená člemkým subjektem FCI
4.2.1 V případě protestu proti výšce whippeta nebo italského chrtíka si muže kterýkoli národní svaz vyžádat kontrolní přeměření daného psa. Pes bude přeměřen v zemi trvalého bydliště svého majitele delegátem CdL FCI z jiné země. Tohoto delegáta jmenuje prezident CdL FCL Delegát pak přemeří psa tak. jak je uvedeno v bodě 4.2.
4.2.2. Pro psy. kleň překračuji výsku podle bodu 4.2.. se učiní úpravy, které na národní úrovni zvířatům umožní účast na dostizích chrtu. 4.3.Licenční karta se vystavuje na základě úspěšné složených licenčních zkoušek.
4.4. Licenční zkoušky muže pes absolvovat ve veku nejméně 12 měsíců pro malá a 15 měsíců pro velká plemena. K licenční zkoušce může být připuštěn pes jen s řádné vyplněnou tréninkovou kartou Minimální věk pro vydáni tréninkové karty je 12 měsíců pro malá a 15 měsíců pro velká plemena - tito psi pak startuji v kategorii mladých.
4.4. l. Licenční zkoušky se skládají z jednoho sólo běhu pro prokázáni zájmu o návnadu a dvou společných běhů nejméně tri jedinců pro plemeno whippet. greyhound a afgan a nejméně dvou jedinců pro ostatní plemena v předepsané dostihové výzbroji. U málopočetných plemen muže DK povolit výjimku ze společných betlu. Je-li pes v souladu s DŘ hodnocen diskvalifikaci, nepokračuje ten den v plněni LZ. Je-li hodnocen diskvalifikaci 2x. musi před připuštěni m k dalšímu společnému běhu absolvoval bezchybné 5x sólo běh. Při hodnoceni N může mladý pes pokračovat ten den v dostihu. 4.4.2. Licenčni zkoušky jsou součástí všech akcí zařazených do dostihového kalendáře.
4.4.3. Údaje o plněni LZ zaznamenává pořadatel do tréninkové karty, kterou vydává majiteli psa členská organizace ČMKU (pořadatel dostihu) na základě PP psa po dovršeni požadovaného veku. Poplatek /a vydáni stanoví vydávající organizace.
4.4 4. Majitel psa po splněni LZ a dovršení věku 15 měsíců pro malá a 18 měsíců pro velká plemena zašle tuto kanu registrátorovi DK spolu s určeným poplatkem. Tréninková karta musí obsahovat potvrzeni o členství majitele v členské organizaci ČMKU. u plemene whippet a italský chrlik i první měření.
4.5 Pokud pes změni majitele či bude-li prodán do zahraničí, má povinnost původní majitel licencuj kartu DK vrátil.


5. Vypsáni dostihu a hlášeni psa do dostihu
5.1. Vypsání dostihuje uskutečněno zveřejněním dostihového kalendáře, sestaveného DK a schváleného P ČMKU
5.2. Majitel hlásí psa do dostihu písemně nejpozději 14 dní před pořádáním dostihu pořadateli. Přihláška imisi obsahovat:
a) jméno psa. rasu. pohlaví
b) kategorii, do které je hlášen (dostih. LZ. sólo běh)
c) jméno a adresu majitele
5.3. V případe pozdního hlášeni má pořadatel právo žádat mimořádný příplatek do 100% výše startovného.


6. Způsob hodnocení
Způsob hodnoceni určuje pořadatel Dostih sestává z rozběhu a finále. K rozběhům se také počítají případné meziběhy. Každý pes. který se zúčastni závěrečných bohu, má mil. pokud je to nutné, nejméně 2 běhy. Jedním ze způsobu hodnoceni je stanovení účastníku finále podle poradí doběhu v rozbězích. Jiným způsobem hodnoceni je stanovení účastníku finále podle dosazených času v rozbězích. Tento způsob se smi používat pouze tehdy, je-li měřeni času pro psy. probíhající cílovou linií, v každém rozběhu. V každém případe začíná měřeni času při otevřeni startovacích boxu.


7. Rozděleni do běhů
7.1. Minimální počty pro rozděleni podle pohlaví jsou u plemene whippet, greyhound a afghán Tři jedinci v kategorii a pohlaví Při menším počtu se běží mix. U ostatních plemen není minimální počet omezen.
7.2. Maximální počet psu v běhu je šest při rovinných dostizích a čtyři při překážkových dostizích.
7.3. Program dostihu Program dostihu sestavuje pořadatel. Dostihoví psi musí být rozděleni do bellů bez jakéhokoliv upřednostňováni podle nejlepšího svědomí. Zavodni psi z různých zemi mají být do jednotlivých běhu rozdělení rovnoměrné. Je třeba zamezit tomu, aby běželi pohromadě v rozbězích nejrychlejší psi, nebo psi jednoho majitele.


8. Funkcionáři a rozhodčí
Funkcionáře a rozhodčí zajišťuje pořadatel-


9. Soupis funkcionářů, úkoly funkcionářů
9.1. Hlavni rozhodci Hlavni rozhodčí JC nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržováni pravidel dostihu a sleduje jeho průběh. Jeho rozhodnutí ve sporných a pochybných případech jsou konečná.
9.2. Vedoucí dostihu Vedoucímu dostihu podléhá celé technické a organizační vedeni akce. Rozhoduje během ní o všech technických a organizačních otázkách souvisejicich s dostihem. Vedoucí dostihu zodpovídá za to, aby hlasatel vyhlašoval výsledky doběhli až po výroku rozhodčiho. Vedoucí dostihu je oprávněn ve spojeni s rozhodčím sborem vyloučit z dostihu a vyzvat k opuštění místa osoby, jež neuposlechnou pokyny funkcionářů, jež je urážejí. nebo se chovají nenáležitě. O těchto případech zpraví organizátor příslušný narodili svaz.
9.3. Cíloví rozhodčí Cíloví rozhodčí rozhoduji o všech otázkách poradí doběhů. Měřítkem je Špička nosu psa.
9.4. Časomíra
Časomíra a druh měření času jsou určovány pořadatelem. Při měření času je stejné jako pro pořadí doběhu měřítkem špička nosu psa. Měřeni času začíná při otevřeni startovacích boxu.
9.5.Dráhoví rozhodčí
9.5.1. Pořadatel určuje nejméně dva dráhové pozorovatele, kteří musí mil licenci dráhových pozorovatelů nebo rozhodčích. Dráhové pozorovatele umístí vedoucí dostihu na Jejich úseky. Maji úkol sledovat jednotlivé běhy a hlásí bezprostředné po konci dotyčného běhu hlavnímu rozhodčímu všechny nesrovnalosti a přestupky proti DŘ. které se odehrají na draze.
9.5.2. Rozhodnuti hlavního rozhodčího, které nejsou v souladu s hlášením dráhového pozorovatele, se sdělí s vysvětlením tomuto dráhovému pozorovateli.
9.6. Startér
9.6. l. Startér musí mít aprobaci alespoň dráhového rozhodčího a posuzuje čistotu běhu bezprostředné po startu.
9.6.2. Startérský tým přezkoumá před nasazením dostihových psu:
a) startovací boxy
b) správné upevněníi náhubku. Jenž musí odpovídat modelu uznanému FCI (drátěný náhubek, drátěný náhubek potažený plastikem či plastikový náhubek)
c) správné upevněni závodní dečky, která musí odpovídat modelu uznanému FCI také v barvě (viz. tabulka)

číslo dečky

barva dečky

barva čísla

1

červená

bílá

2

modrá

bílá

3

bílá

černá

4

černá

bílá

5

žlutá

černá

6

černobíle podélně pruhovaná

Červená

Barvy musí být jasné (praporové). Klapky na oči pro plaché psy nejsou dovoleny.
9.6.3. Kontrola, nasazeni a start mají byt plynulé, avšak beze spěchu.
9.6.4. Výjimky:
a) Italští chrtici nemají povinny náhubek.
b) Deerhoundi a vlkodavové nemusejí startovat z boxu.
c) Na požádám je pořadatel povinen pro plemeno barzoj. deerhound a vlkodav zajistit jako návnadu misto střapce kůži
d) Pro plemeno deerhound a vlkodav Je povolen odchytávací obojek.
9.7. Obsluha techniky návnady Obsluha stroje návnady obdrží své pokyny od vedoucího dostihu. Návnada musí byt tažena pokud možno ve stálém odstupu 20 m před prvním psem. V případe chybného startu je třeba návnadu okamžitě zastavit, pokud se nachází ještě v první polovině startovní rovinky,
9.8. Místní veterinář Místní veterinář je objednáván pořadatelem. Musí byt během celé dostihové akce přítomen a připraven k nasazeni.
9.9 Funkcionáři (hlavní, cíloví, dráhoví rozhodčí), jejichž psi se účastni běhu. nesmějí v této době vykonával svou funkci a musejí byl nahrazeni.


10. Dostihové vzdálenosti, odměřováni, povaha dráhy, sedliště
10. l. Dostihové vzdálenosti se měří ve vzdálenosti jednoho metru od vnitrního ohraničení.
10 1.1. Pro dostihové vzdáleností přes 525 m jsou připuštěni ti dostihoví psi. kteří l- ledna dotyčného roku dovrší nejméně 2 roky a ne více než 6 leti. Při lakových dostizích na dlouhé vzdálenosti podléhají psi speciální veterinární kontrole.
10.1.2. Časový odstup mezi po sobě následujicimi běhy týchž psu musí obnášet:
a) při vzdálenosti do 525 m nejméně 30 minut
b) při vzdálenosti přes 525 m nejméně 60 minut
10.1.3.Při dostihových vzdálenostech přes 525 m smějí dostihoví psi startovat nejvýše dvakrát za den. Opakováni běhu ve stejném dni jsou zakázána.
10.2. Nejmenší šířka dráhy obnáší na rovinách 6 m. v zatáčkách 8 m. u převýšených zatáček 7 m. Za převýšené zatáčky JSOU povazovány takové, které jsou nejméně s 8% převýšením. Poloměr zatáček musí obnášet nejméně 40 m. mořeno od vnitřniho ohraničeni.
10.3. Dostihy smějí být konány na drahách s bezchybným trávníkem (žádný tvrdý povrch, čerstvé posečená tráva) a na dostatečně měkké zemi nebo na písčitých drahách. Dráha nesmí vykazovat žádné díry a musí být prosta cizích těles, která by mohla psy ohrožovat nebo odbočovat-
10.4. Startovací boxy musí být postaveny lak. že psi mají před sebou, měřeno z boxů. nejméně 40 m rovinu. Návnadu je třeba vést do cílové linie nejméně 30 m se zvýšenou rychlosti. Celkový doběh po cilové linii musi dosahovat 50 m.
10.5. Sedliště musí být odloučeno od zavodni dráhy, čisté a vhodné pro pobyt psů. Dostihovým psům je třeba zabránit v pohledu na dostihovou dráhu, v připadě nutnosti clonou. Mohou být umístěni i v aute na miste určeném pořadatelem. V takovém případe platí auto jako část sedliště. Na sedlišti musí nést každý pes dobře padnouci obojek, který si ponechá až ke startovacímu boxu. Ostnaté obojky a zaškrcovadla jsou zakázány. Každý majitel je zodpovědný za to, že jeho se pes na sedlišti chová klidně a zeje na startu včas k dispozici.
10.6. Sbor rozhodčích má právo přesvědčit se před akcí o tom. že dostihová dráha odpovídá údajům, které byly určeny pořadatelem, zejména že zde nejsou žádné zdroje nebezpečí.


11. Dostihový materiál
Pořadatel je povinen dát k dispozici nezávadný, funkci materiál. K tomu patří:
a) Návnada musí razantně zrychlovat, ve své rychlosti musí být rychle regulovatelná, musí disponoval dostatečnými rezervami výkonu.
b) Kladky nesměji mít žádnou světlou barvu a nesmi se blýskat.
c) Návnada musí být ze světlého, přibližně 40 cm dlouhého zaječího kožichu nebo náhražky podobné zaječímu kožichu. Návnady z látky nebo plastiku mohou být použity při deštivém vlhkém počasí.
d) Startovací boxy musi vykazovat následujici minimálni rozměry: délka 110 cm, výská 84 cm. šířka 28 cm. Meziprostory mezi jednotlivými boxy musí obnášet nejméně 10 cm. Vnitrní steny musí být hladké a bez vyčnívajících částí. Podlaha musí byt rovná a pokud možno musi přecházet do trávy nebo písčité plochy bez jakéhokoliv výškového rozdílu. Přední dveře nesměji odrážet, musí psům ponechávat dobrý výhled na návnadu a musí byl utvořeny tak, že vylučují zraněni.


12. Opakování běhu
12. l. Sbor rozhodčích rozhoduje, zda bude opakován běh. Důvody mohou být zejména tehdy, když:
a) vedoucí pes běží blíže než 10 m od návnady nebo je od ni vzdálen více než 30 m. nebo pokud tato návnada značně rusí průběh dostihu poletováním.
b) návnada je tažena s minimálně stejnou rychlosti méně než 30 m přes cílovou linii.
c) selžou startovací boxy.
d) návnada zůstane ležet na draze.
e) dráhoví pozorovatelé nebo sbor rozhodčích zjistili podstatné porušení průběhu dostihu. Pády dostihových psů se nehodnotí jako porušeni.
12.2. Ve velmi jasných případech může sbor rozhodčích v běhu. na který byla podána stížnost, dispensoval ty psy, kteří se umístili vepředu, od opakovacího běhu a umístit je podle jejich běhu. pokud jejich pozice před začátkem porušení byla naprosto nepochybná, pokud všichni psi urazili nejméně polovinu dráhy a pokud zůstává zajištěn průběh dostihu podle předpisů.
12.3. Opakováni běhů se může konat ihned, pokud všichni psi urazili v běhu. na který byla podána stížnost. méně než polovinu dostihové dráhy. V jiných případech musí být dodrženy přestávky podle článku 10.1.2.


13. Diskvalifikace
13.1. Hlavni rozhodčí může diskvalifikovat psy, kteří zůstanou stát. kteří ruší průběh dostihu, kteří musí být vlivem okolostojících podníceni k opuštěni startovacího boxu nebo jsou také lákáni přes cílovou linii. Přivoláváni. gesta, pískáni a jiné manipulace, kterými má pes být podnícen k běhu. mohou být důvody k diskvalifikaci. Před udělením diskvalifikace hlavním rozhodčím se sejdou všichni rozhodci a dráhoví pozorovatelé a velice pečlivě a zodpovědně projednají eventuální diskvalifikaci.
13.2. Hlavni rozhodci musí diskvalifikovat psy. kteří napadají ostanu psy. zkoušejí útočit nebo se vrací.
13.3. Útočící psi jsou takoví, kteří nezaměřuji svůj zájem na návnadu, ale napadají nebo zkouší napadnout ostatní psy, aby jim zabránili v normálním sledováni návnady. Bezprostřední obrana proti útoku peroucího se psa je dovolena. Pokud pes nasadí své tělo, aby si utvořil volnou dráhu bez úmyslu útočit a jeho pozornost mih k návnadě, neposuzuje se to jako napadám.
13.4. Diskvalifikace musí být zaneseny zřetelně v licenční kartě. Je třeba, aby pořadatel dostihovou licenci zadržel (s výjimkou první diskvalifikace) a do 3 dnu zaslal registrátorovi dostihových licenci, členu DK tímto pověřenému. Pro záznam v licenční kartě se používá následující zkratka: diskvalifikován = Disq.
13.5. Diskvalifikovaní psi podléhají následujícím lhůtám zákazu činnosti:
1. diskvalifikace v dostihovém roce = žádný zákaz
2. diskvalifikace v dostihovém roce = zákaz na 4 týdny
3. diskvalifikace v dostihovém roce = zákaz na 8 týdnu.
Pokud Je pes ve dvou dostihových rocích čtyřikrát diskvalifikován, ztrácí svou dostihovou licenci. Má možnost získat ji ještě jednou po splněni LZ. Pokud by ji však v následujících dvou letech po dalších čtyřech diskvalifikacích opět ztratil, není již nove splněni úkolu možné.
13.6. Nedoběh, neplatný běh Pokud neudělí rozhodci diskvalifikaci v případech uvedených podle článku 13.1., musí udělit nedoběh (neplatný běh). Ten také udělí v případech nezavřených startovacích boxu. Do dostihové licence se zaznamenává N a pes již v dostihu nepokračuje. Není však penalizován následným zákazem startu (viz 13.5.).


14. Doping
14. l. Každý druh dopingu, který vyvolává vzestup nebo změnu výkonu dostihových psů, je zakázán.
14.2. Při podezřeni na doping může sbor rozhodčích ve spojeni s místním veterinářem nařídit dopingovou kontrolu. Majitel psa je povinen podrobit tohoto psa kontrole. Je-li zjištěn doping, jdou náklady na vrub majitele psa.


15. Hlášeni Pořadatel zašle nejpozději do 7 dnů po dostihu vyplněné tiskopisy výsledkové listiny (jednotné pro všechny dráhy na základě tiskopisu FCI) společně s vyplněným katalogem pověřenému členovi DK ČMKU Na tiskopise podepsaném vedoucím dostihu budou zaznamenány i dalši informace o průběhu dostihu:
a) diskvalifikovaní psi
b) psi zraněni (s vyjádřením veterináře)
c) psi odstoupivši od dalších běhů
d) osoby, resp. majitelé psu, vyloučené i. dostihu na základě bodu 9.2.
e) další skutečnosti ovlivňující průběh dostihu.
Člen DK. pověřený shromažďováním těchto hlášení, povede ve spolupráci s dalšími pověřenými osobami evidenci celoroční soutěže o Dostihového vítěze roku. evidenci diskvalifikovaných psů a dodržování lhůt zákazu běhu dle bodu 13.5. Na schůzích DK bude informovat členy o faktech v hlášeních uvedených. Závažné případy rozhoduje DK, eventuálně předá k řešeni P ČMKU.


16. Záruka
Ani pořadatelé, ani funkcionáři neručí za úrazy majitelů psů, psů nebo funkcionářů. Vyloučeni záruky se vztahuje i na případ psů. kteří utečou. Majitel psa také neručí za to. když tento pes během běhu zapříčiní zraněni psa.


17. Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný (pořadí doběhu. diskvalifikace apod.). Protest lze podal pouze L technických důvodů, jako je např. neoprávněný start psa (start háravé feny. neplatná licenční karta apod.) po složeni jistiny Kč 500.-. která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný. V opačném případě se vrací navrhovateli.


18. Dostihové tituly
18. l. Mistrovské tituly se uděluji na dostizích k tomu určených. Mistrovské tituly (Mistr ČR na krátkou trať. Mistr ČR. Mistr Čech. Mistr Moravy, Mezinárodni mistr ČR), titul Šampióna pro krásu a výkon zaznamenává pořadatel na žádost majitele psa do PP psa. Mistrovské tituly se udělují za každé pohlaví zvlášť, i když se finálové běhy pořádají mix. Pořadatel dostihů CACT předává vyplněnou a potvrzenou kartičku CACT majiteli psa při vyhlašováni výsledků v den konáni dostihu. Titul Dostihového vítěze zaznamenává na žádost majitele psa do PP psa předseda DK při vyhlášeni vítěze soutěže.
18,2. Dostihový vítěz Tento titul je udělován jen v hlavni kategorii, tj. dospělých. Titul uděluje DK na základě výsledků bodovacích dostihů (viz 18,2. l.). Těch je maximálně 12 v sezóně a měly by být mezi pořadatele rozděleny rovnoměrně.
18.2.1. Bodováni Boduje se finále A a finále B (viz tabulka):
FINÁLE A                         FINÁLE B
umístěni l. 2. 3. 4. 5. 6.       umístěni l. 2. 3. 4. 5. 6,
body  15   13  11  9   8  7          body  6   5   4   3   2  1
18.2.2. Hodnoceni Pro zařazení do soutěže musí pes absolvoval bodoval 3 bodovací dostihy. Započítávají se výsledky za polovinu + 1 dostih z celkového poetu bodovacích dostihů. Při sčítání bodů ze započítávaných dostihů se škrtají nejnižší bodové zisky. Při rovností bodů rozhoduje absolutní počet bodů ze všech bodovacích dostihů. Je-li tento součet shodný, titul získává více psů. Body za umístěni ve finále se přidělují každému pohlaví zvlášť, i když se běhy sestavuji jako mix.
18.3. Dostihy speciální Pro plemeno whippet může pořadatel vypsat váhové kategorie. Váhové limity musí udal při vypsáni dostihu.


19. Ochrana zvířat
je třeba stále dbát myšlenky ochrany zvířat Z tohoto důvodu má majitel volnost v tom, že může kdykoli odvolat svého dostihového psa. Stejně tak může sbor rozhodčích na návrh místního veterináře zakázat majiteli dostihového psa další účast na dostizích. je-li ohrožováno zdraví psa. Má-li majitel psa Či kterýkoli rozhodčí nebo pořadatel podezření, že došlo v průběhu dostihu ke zraněni psa. je majitel daného psa povinen předvést tohoto psa k veterináři přítomnému na dostihu.


20. Vstoupení v platnost
Tento dostihový řád byl schválen P ČMKU 29. 6. 2000. 1.ofic. schválený řád č.j: 213/00
Tučně proložená část je dodatek přijatý Předsednictvem PCI 6. - 7. 4. 2000 jako povinná součást dostihových řádů členských subjektů FCI.

TOPlist